FESTIVAL ZRUČNOSTÍ

Prieskum na tému celoživotné vzdelávania. Prečo áno a prečo nie?

Ak by ste sa išli vzdelávať, čo by bol pre Vás najdôležitejší dôvod?

Kariérny rast, získanie novej práce, požiadavka zamestnávateľa alebo profesie, ktorú vykonávam 44,1
Osobná potreba sa vzdelávať, rozvoj koníčkov a záľub 37,8
Začatie alebo rozvoj podnikania 9,8
Nevzdelávam sa ani sa neplánujem vzdelávať 7,7
Iný dôvod 0,6

Ak by ste si vyberali vzdelávanie, ktorý faktor by bol pre Vás rozhodujúci?

Možnosť získania certifikátu, osvedčenia alebo iného dokumentu o vzdelávaní 26,6
Forma výučby (prezenčné štúdium, online vzdelávanie, využívanie technológií, zahraniční lektori, zahraničný pobyt, ..) 22,1
Finančná náročnosť vzdelávania 17,8
Časová náročnosť vzdelávania 15,3
Vzdialenosť od miesta bydliska 11,8
Odporúčanie priateľov, zamestnávateľa, kolegov, príp. dobré referencie na internete 4,7
Iné 1,3
Reklama v médiách alebo na internete 0,4

Akú formu vzdelávania ste absolvovali v posledných 12 mesiacoch?

Neabsolvoval/a som žiadnu formu vzdelávania 45,5
Zaškolenie zamestnávateľom na pracovisku potrebné k výkonu zamestnania 19,6
Štúdium odborných materiálov, dokumentov a pod. 15,4
Odborná konferencia, seminár, workshop, prednáška 15,3
Vzdelávanie so získaním potvrdenia o absolvovaní 12,5
Vzdelávanie so získaním osvedčenia o kvalifikácii 12,1
Jazykový kurz 8,4
Záujmové vzdelávanie (napr. kurz tvorivosti alebo rozvoja osobnosti) 8,0
Dobrovoľnícke aktivity pre občianske združenie, účasť na projektových aktivitách, ktoré viedli k získaniu nových vedomostí alebo zručností 7,7
Študijná návšteva s odborným programom 2,7

Ktorý z týchto výrokov považujete za najpravdivejší?

Vzdelanie je jednou z najväčších hodnôt, každý by sa mal starať o rozvoj svojich vedomostí a zručností 51,5
Každý zamestnávateľ musí dbať o odborný rast svojich zamestnancov, preto je jeho povinnosťou zabezpečovať im vzdelávanie, a to počas pracovného času. 28,3
O ďalšie vzdelávanie by sa mal starať predovšetkým štát a vytvárať k tomu potrebné podmienky pre všetkých občanov (vrátane finančnej podpory). 15,1
Ak stratím prácu, úrad práce mi nájde vhodné vzdelávanie, aby mi pomohol z tejto situácie. 3,7
Vzdelávanie považujem za zbytočnosť a vyhodené peniaze. 1,4

Čo považujete za najväčší dôvod, ktorý by Vám bránil zúčastniť sa ďalšieho vzdelávania?

Nedostatok financií 24,4
Nedostatok času 19,7
Osobné alebo rodinné dôvody 19,7
Nie je nič čo by mi bránilo v ďalšom vzdelávaní 12,4
Nedostatočná ponuka kvalitných/zaujímavých vzdelávania v mojom okolí 10,4
Nemám záujem/potrebu sa vzdelávať 6,3
Prekážky na strane zamestnávateľa 4,5
Iné 2,8

Nielsen Admosphere Omnibus, SR, 15+, realizácia september 2019

Návrat hore