Európsky rok zručností

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, organizovalo v dňoch 25. 9 – 29. 9. 2023 Festival zručností 2023 v rámci prebiehajúceho Európskeho roka zručností 2023 vyhláseného Európskou komisiou.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zároveň prevzalo záštitu nad podujatím.

Festival zručností otvorila konferencia „Zručnosti pre našu budúcnosť“ dňa 25. 9. 2023, v rámci ktorej vystúpilo 22 odborníkov v oblasti vzdelávania, digitalizácie, inovácií a ďalších.

Ak chceme, aby naše deti robili projektovo, tímovo, aby spolupracovali navzájom, ale aj aby spolupracovali s umelou inteligenciou s technológiami, aby boli schopní demokratickej diskusie a vzájomného počúvania, aby vedeli robiť chybu, máme iba jedinú možnosť a to, že začneme sami od seba. A buďme im, školám, ale aj deckám,  a tým o ktorých si myslíme, že by sa potrebovali vzdelať vzorom akokoľvek imperfektným, ale vzorom.“ Aj tieto slová odzneli z úst ministra školstva Daniela Bútoru. ktorý sa v úvode prihovoril účastníkom.

Strategické zámery, súčasné aj budúce projekty, investície, vplyv napredovania technológií, vzdelávanie a trh práce, meniace sa roly v škole, postavenie zraniteľných skupín, budovanie odolnosti jednotlivcov, aktívne občianstvo – to sú témy, ktoré rezonovali na konferencii.

Paralelne s odbornou konferenciou prebiehal na Hviezdoslavom námestí v Bratislave popoludňajší program, v ktorom sa predstavili širokej verejnosti aktivity 10 inštitúcií a organizácií podporujúcich rozvoj zručností a vzdelávanie pre občanov.

Na konferenciu nadviazala  séria odborných podujatí zameraných na rozvoj zručností a počas celého týždňa 26. 9 – 29. 9. 2023 prebiehali rôzne vzdelávacie podujatia, tematicky zamerané na podporu zručností v kontexte celoživotného vzdelávania.

Festival zručností ponúkol verejnosti celkom 10 odborných workshopov zameraných na nasledovné oblasti:  ekologická a digitálna transformácia, oblasť kvality vzdelávania v OVP, výzvy a príležitosti súčasného vývoja v spoločnosti v oblasti technológií, kariérny sebarozvoj a európsky nástroje kariéry a vzdelávania.

Počas piatich dní si široká verejnosť, ako aj odborníci z oblasti školstva, neziskových organizácií, predstavitelia samospráv, zástupcovia zamestnávateľov, a ďalší relevantní aktéri vymieňali svoje skúsenosti a poznatky z oblasti zručností.

Festival zručností 2023 je príspevkom k Európskemu roku zručností 2023 a zároveň príležitosťou podporiť tému celoživotného vzdelávania.

Druhý deň FESTIVALU ZRUČNOSTÍ nám priniesol nevyčerpateľné témy, ako sú umelá inteligencia a vzdelávanie, zabezpečovanie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave a kariérové poradenstvo v zelenej tranformácii trhu práce.

Účastníci workshopu LEARNER ON, sa spoločne nastavili na budúcnosť s AI. Vladislav Severa skvelou prednáškou previedol účastníkov technickou podstatou umelej inteligencie, jej výzvami aj príležitosťami vo vzdelávaní (ale aj menej typických oblastiach, akou je ľudská dlhovekosť), možnosťami platformy LXP aj špecifikami ponuky portálu LearnerOn.Net.

Workshopy na tému zabezpečovanie kvality v OVP realizuje NRP EQAVET Slovensko pravidelne, každoročne v rôznych slovenských mestách.  Popoludnie patrilo práve tejto téme a jednoznačne ukázalo, že metodika peer review získava na popularite medzi SOŠ a aj zriaďovateľmi. Vysoký počet účastníkov, takmer z celého Slovenska, priniesol rôzne skúsenosti a úroveň vedomostí v oblasti zabezpečovania kvality. Koordinátorky EQAVET SR – Jana ČuvalováTatiana Pončáková sa v rámci workshopu zamerali na dôležitosť kultúry kvality v organizácii, predstavili nástroje zabezpečovania kvality – vzájomné hodnotenie, trasovanie absolventov, cyklus kvality a ich využitie vo vzdelávacích inštitúciách.

Druhý deň festivalu ukončilo centrum EUROGUIDANCE online webinárom „Zelené poradenstvo pri prechode na zelené hospodárstvo“. Účastníci mali možnosť sa zoznámiť s inšpiratívnou publikáciu Ako pracovať v zelenej ekonomike: Príručka pre mladých ľudí, uchádzačov o zamestnanie a tých, ktorí im pomáhajú. Lektori Helena Košťálová, Tomáš Šprlák a zástupcovia Euroguidance predstavili koncept zeleného poradenstva ako aj praktické tipy, ako podporiť klientov pri prechode na zelené ekonomiku.

Tretí deň FESTIVALU ZRUČNOSTÍ sa začal workshopom EPALE Slovensko. Lektori Monika Petlušová a Peter Maľa predstavili účastníkom najnovšie nástroje a možnosti EPALE – Elektronickej platformy vzdelávania dospelých v Európe, ktorú je možné využiť nielen pri hľadaní a šírení informácií z oblasti vzdelávanie dospelých, ale aj pri hľadaní potenciálnych partnerov v rámci projektov Erasmus+. Záver workshopu bol venovaný diskusii o ďalších možnostiach využitia platformy ako nástroja ďalšieho vzdelávania.

Popoludní rezonovala téma učiacich sa organizácií a návod ako sa stať modernou učiacou sa organizáciou nám predstavila skúsená lektorka Jana Chynoradská, riaditeľka Harmony Academy.  Pani Chynoradská nás previedla nielen teóriou, čo by „Učiacej sa organizácii“ nemalo chýbať, ale predstavila nám aj praktický nástroj KNOWLO. Tento inovatívny online nástroj slúži na analýzu súčasného stavu organizácie. Jednoduchými krokmi vedie vzdelávaciu organizáciu k zvyšovaniu inovačného potenciálu a tvorbe jedinečného plánu, ako sa stať sa „Učiacou sa organizáciou“.

Štvrtý deň FESTIVALU ZRUČNOSTÍ sa konali tri rôzne workshopy a semináre. Prvý workshop dňa s názvom „Umelá inteligencia prakticky aj teoreticky pre každého“, pod taktovkou organizácie Fablab Slovensko účastníkom umožnil vyskúšať si prácu s niektorými nástrojmi umelej inteligencie na tvorbu obsahu. Workshop, ktorý viedla lektorka Eva Kalužáková, pozostával z dvoch častí. V prvej časti účastníci nadobudli nové vedomosti o tom, ako umelá inteligencia funguje. V druhej časti workshopu si priamo na pripravených počítačoch vyskúšali prácu v nástrojoch umelej inteligencie pri tvorbe textov, kvízov, tabuliek, myšlienkových máp a obrázkov.

Kolegyne a kolegovia z Prognostického ústavu SAV počas štvrtkového seminára predstavili zaujímavé výsledky z empirického výskumu v rámci projektu ISKILL: „Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávania dospelých“.

Lucia Mýtna Kureková prezentovala zistenia z komparatívnej dátovej analýzy krajín EÚ, ktorú realizovala spoločne s Miroslav Štefánikom. Nasledovala prezentácia zistení z empirického výskumu zameraného na automobilový priemysel na Slovensku, ktoré uviedli Lucia Kováčová a Ivana Studená.

Výsledky sa budú zameriavať na vzdelávaciu prax vo firmách, úlohu odborov, pohľad na verejné schémy podpory zamestnávania dospelých ako aj odporúčania a podporu rozvoja vzdelávania dospelých v kontexte digitálnej a zelenej transformácie.

Viac o projekte ISKILL sa dozviete na našej webovej stránke: https://lnkd.in/drrgpS6S

Workshopom z dielne Arténa – kreatívne centrum RTVS s názvom „Kreativita vo vzdelávaní dospelých“ nás previedol skúsený kreatívec Rasťo Michalík pod heslom “Celý život meníme svoje predstavy na realitu“. Vďaka inšpiratívnej prednáške získali účastníci nový pohľad na kreativitu, v zmysle schopnosti meniť nemožné na možné, problémy na riešenia a predstavy na realitu.

Piaty deň FESTIVALU ZRUČNOSTÍ

Dopoludnie patrilo Národnej Agentúre programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu – SAAIC a ich workshopu „Na vlne programu Erasmus+ v sektore OVP“. Účastníci workshopu sa okrem iného  dozvedeli ako sa zorientovať v ponuke grantov pre odborné vzdelávanie a prípravu, aké výhody má účasť v programe Erasmus+, ako a kedy podať žiadosť o grant a pod.

Národné centrum EuropassNárodný inštitút vzdelávania a mládeže – Neformálne vzdelávanie  spojili sily na spoločnom podujatí “Objav svoj kariérny potenciál”. V interaktívnom workshope sa lektor Milan Polešenský, spolu s účastníkmi z rôznorodého prostredia zameral na sebarozvoj, objavovanie svojich silných stránok a hľadanie kariérneho smeru. Tatiana Haviarová predstavila digitálne nástroje platformy EUROPASS na riadenie vzdelávania a kariéry.

Na záver trochu čísel z Festivalu zručností – 91 účastníkov konferencie Zručnosti pre našu budúcnosť, 22 expertov – rečníkov na konferencii, 10 organizácií prezentujúcich rozvoj zručností pre verejnosť, 10 workshopov a seminárov, 210 účastníkov workshopov.

Prvý ročník Festivalu zručností je úspešne za nami. Ďakujeme všetkým našim partnerom a účastníkom za úsilie rozvíjať zručnosti v tej ich oblasti pôsobenia. Toto spoločné úsilie tak môže byť ďalším impulzom celoživotnému vzdelávaniu. Už teraz sa tešíme na druhý ročník.