Európsky rok zručností

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2018

Štátny inštitút odborného vzdelávaniasi Vás dovoľuje pozvať na Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2018,ktorý sa bude konať v dňoch22. – 23. novembra 2018 v priestoroch Národného osvetového centra v Bratislave. 

Veľtrh je miestom, kde si žiaci domácich ale aj zahraničných cvičných firiem môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí naučili. Cvičná firma ako vyučovací predmet patrí k tým formám podnikateľského vzdelávania, ktoré umožňujú užšie prepojenie školskej prípravy s hospodárskou praxou.

Organizačným a odborným garantom veľtrhu je Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF), špecializované pracovisko Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Ďalším spoluorganizátorom Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem je národná podporná služba EPALE Slovensko, Ekonomická univerzita v Bratislave a vybrané stredné odborné školy.

Cvičná firma podporuje finančnú gramotnosť, ekonomické a právne vedomie mladých ľudí prostredníctvom podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré patrí k významným prioritám najvyšších orgánov Európskej únie.

Veríme, že svojou účasťou podporíte Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2018 a tým aj rozvoj podnikateľských, odborných, personálnych ako aj sociálnych kompetencií našej stredoškolskej mládeže.

Ďalšie info –> https://lnk.sk/euBD