Európsky rok zručností

Oficiálne podmienky súťaže

Pre zapojenie sa do súťaže napíšte svoj podnikateľský príbeh na základe uvedených otázok a pripojte 1 ilustračnú fotografiu vo formáte .jpg, prostredníctvom ktorej odprezentujete svoj podnik/skúsenosti/inšpiráciu. Text v rozsahu maximálne 1000 znakov.

Zaslaním textu a fotografie sa automaticky dostávate do hry a máte príležitosť bojovať o výhru so ostatnými účastníkmi.

Súťažiaci musia zaslať svoje materiály na:

Začiatok súťaze

8. júla 2020

   Poskytovateľom výhry je Slovenská sporiteľňa, a.s., Green Foundation, Rozbehni sa, Junior Achievement Slovakia, Zastúpenie EK na Slovensku.

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže: Štátny inštitút odborného vzdelávania: Odbor európskych politík , so sídlom Stromová 179/9, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s výhrou. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu, alebo vylúčiť akéhokoľvek súťažiaceho v prípade nesplnenia podmienok a konania vyššie uvedeného.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke https://www.tyzdenzrucnosti.eu/​ . Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi. V prípade rozporu medzi textom pravidiel uverejnených na sociálnych sieťach a týchto úplných pravidiel, platí text úplných pravidiel uverejnených na tejto webovej stránke, www.europass.sk.

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Spomedzi odoslaných príspevkov vyberie porota zložená so zástupcov partnerských organizácií súťaže 20 najzaujímavejších príbehov. Príspevky budú zverejnené na Facebookovej stránke Epale Slovensko. O výhercoch rozhodne verejné hlasovanie od 16. do 23. septembra 2020, ktoré určí 3 výhercov v každej kategórii. S každým výhercom súťaže natočí organizátor video, ktoré bude prístupné na webovej stránke: https://www.tyzdenzrucnosti.eu/, Facebookovej stránke EPALE, kanáli YouTube EPALE Slovensko a na portáli EPALE – Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe.

Ceny výhercom budú odovzdané počas slávnostného podujatia pri príležitosti odovzdania ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania v SR, ktoré sa bude konať na záver Európskeho týždňa odborných zručností dňa 13. 11. 2020 v Bratislave.

Súťažiaci odoslaním textu a fotografií do súťaže vyhlasuje, že text a fotografie sú jeho vlastníctvom, a môže ich ďalej verejne zdieľať a zapájať sa s nimi do súťaže, a že žiadna tretia osoba si nemôže nárokovať na akékoľvek práva v súvislosti s uverejnením a používaním materiálov. V prípade takýchto nárokov organizátor neprevezme zodpovednosť za súťažiaceho. Súťažiaci dáva organizátorovi súťaže zapojením sa a splnením podmienok, právo na používanie súťažného textu a fotografie, jeho použitie na webových stránkach a sociálnych sieťach.

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a ich rodinní príslušníci. Výhra nie je nárokovateľná a je neprenosná. Do súťaže nebudú zaradené osoby, ktoré nesplnili akúkoľvek podmienku, ktorú zadal usporiadateľ súťaže, alebo iným konaním narušili pravidlá súťaže, alebo ich konanie v súťaži vykazovalo znaky nečestného konania. Výhru nie je možné žiadnym spôsobom kompenzovať ani vymeniť za iný druh výhry. Výhru v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.