FESTIVAL ZRUČNOSTÍ

V rámci Európskeho roka zručností môžeme vychádzať z mnohých už prebiehajúcich iniciatív EÚ na podporu zručností a zvýšenie ich využívania, vrátane:

 • Európsky program v oblasti zručností je rámcom pre spoluprácu v oblasti politiky zručností EÚ a bude naďalej pomáhať jednotlivcom a podnikom rozvíjať zručnosti a následne ich uplatňovať.
 • V rámci Európskeho programu v oblasti zručností sa doteraz do Paktu pre zručnosti zapojilo viac ako 700 organizácií a bolo vytvorených 12 rozsiahlych partnerstiev v strategických odvetviach, ktoré sa zaviazali pomôcť pri zvyšovaní kvalifikácie až 6 miliónov ľudí.
 • Štruktúrovaný dialóg s členskými štátmi o digitálnom vzdelávaní a zručnostiach.
 • Komisia tiež navrhla nové iniciatívy na riešenie nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v EÚ a zlepšenie spolupráce v oblasti migrácie. Zavedenie Základne talentov EÚ a Partnerstiev talentov s vybranými tretími partnermi pomôže zosúladiť zručnosti uchádzačov o prácu v Európe s potrebami trhu práce. Ide o kľúčový cieľ v rámci Nového paktu o migrácii a azyle.
 • Nový európsky inovačný program, ktorý bol prijatý v júli, navrhuje hlavnú iniciatívu a súbor opatrení na vytvorenie vhodných rámcových podmienok pre naše talenty.
 • Európskej stratégii pre univerzity, ktorá bola prijatá v januári, sa navrhuje súbor 50 opatrení, ktoré sú kľúčové pre rozvoj zručností na vysokej úrovni a zručností pre budúcnosť pre širokú škálu učiacich sa vrátane tých, ktorí sa učia po celý život, aby sa z nich stali tvoriví a kritickí myslitelia, riešitelia problémov a aktívni a zodpovední občania.
 • Európska Platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta  je iniciatívou, ktorá vznikla v rámci programu Nástroj na prepájanie Európy. Ponúka informácie a zdroje o digitálnych zručnostiach, ako napríklad nástroj na samohodnotenie digitálnych zručností, ako aj možnosti odbornej prípravy a financovania.
 • Koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta rieši nedostatok digitálnych zručností tým, že spája členské štáty, sociálnych partnerov, spoločnosti, neziskové organizácie a poskytovateľov vzdelávania s cieľom zvýšiť informovanosť a povzbudiť organizácie, aby prijali rôzne opatrenia na podporu vzdelávania v oblasti digitálnych zručností, ako napríklad prijatie záväzku na podporu digitálnych zručností.

Financovanie a pomoc EÚ pri investovaní do zručností

Na podporu investícií členských štátov do zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie je k dispozícii značné množstvo finančných prostriedkov a technickej podpory EÚ vrátane:

 • Európsky sociálny fond plus (ESF+)  s rozpočtom viac ako 99 miliárd eur na roky 2021 – 2027 je hlavným nástrojom EÚ na investovanie do ľudských zdrojov.
 • Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti môže podporiť reformy a investície členských štátov, a to aj v oblasti zručností a zamestnanosti. V národných plánoch obnovy a odolnosti, ktoré doteraz schválila Komisia a Rada, je približne 20 % sociálnych výdavkov venovaných “zamestnanosti a zručnostiam”.
 • 580 miliónov EUR z Programu digitálna Európa na rozvoj pokročilých digitálnych zručností. Poskytuje strategické financovanie a okrem iného podporuje rozvoj kvalifikovanej skupiny talentovaných digitálnych odborníkov a zároveň posilňuje spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a zainteresovanými stranami v oblasti digitálnych zručností a pracovných miest.
 • Horizont Európa podporuje zručnosti výskumníkov, podnikateľov a inovátorov najmä prostredníctvom Akcií Marie Skłodowska-CurieEurópskej rady pre inovácie  a Európskeho technologického inštitútu.
 • Erasmus+ s rozpočtom 26,2 miliardy EUR podporuje okrem iného osobný a profesionálny rozvoj učiacich sa, zamestnancov a inštitúcií v oblasti odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom financovania činností mobility a partnerstiev pre spoluprácu v celej Európe. Financuje tiež európske univerzity, ktoré sú priekopníkmi v oblasti rozvoja mikrocertifikátov pre odbornú prípravu, zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu.

Medzi ďalšie programy, ktoré môžu podporiť rozvoj zručností, patria Program InvestEUEurópsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanieEurópsky fond regionálneho rozvojaFond pre spravodlivú transformáciuEurópsky zbor solidarityProgram pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)Modernizačný fondNástroj technickej podpory a Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce.